അദ്ധ്യായം 109 കാഫിറൂൻ

🔸അദ്ധ്യായം 109 കാഫിറൂൻ🔸

(നബിയേ) പറയുക: അവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഞാന്‍ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നവരല്ല.

നിങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചുവന്നതിനെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കാന്‍ പോകുന്നവനുമല്ല. ഞാന്‍ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കാന്‍ പോകുന്നവരല്ല.

നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം. എനിക്ക് എന്‍റെ മതവും.

▶ഒരു വിശ്വാസി തന്റെ വിശ്വാസപരവും ആരാധനാപരവുമായ വ്യക്തിരിക്തത നിലനിർത്തേണ്ടവനാണ്. ഏകദൈവത്തിനെതിരായ ഒരു ആരാധനാരീതിയും അവൻ സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ ബഹുദൈവവിശ്വാസികൾക്ക്‌ അവരുടെ മതവും ആരാധനാരീതിയും തുടരാനുള്ള സ്വാതന്ത്യം ഇസ്‌ലാം നിഷേധിക്കുന്നില്ല.

©ഡോ: മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ സുലൈമാൻ അൽ അഷ്ക്കർ