അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം

അബൂ ഹൂറൈറ (റ) നിവേദനം: നബി (സ) പറഞ്ഞു :

"തീർച്ചയായും അന്ത്യദിനത്തിൽ അല്ലാഹു പറയും : 'എന്നെ മാനിച്ച് കൊണ്ട് പരസ്പരം സ്‌നേഹിച്ചവർ എവിടെ? എന്റെ തണലല്ലാത്ത വേറൊരു തണലുമില്ലാത്ത ഈ ദിവസം ഞാൻ അവർക്ക് എന്റെ തണലിട്ടുകെടുക്കുന്നതാണ്'."

മുസ്‌ലിം